PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Opis Szkolenia

Szkolenie: Pozostałości pestycydów w żywności - aspekty praktyczne dla producentów żywności i laboratoriów analityki żywności

Zagadnienie pozostałości pestycydów jest jednym z najbardziej problematycznych zagadnień w zakresie produkcji i handlu żywnością. Praktyczne stosowanie rozporządzenia nr 396/2005 bez obszernej znajomości praktyki i metodyk obciążone jest dużym ryzykiem błędu, który w konsekwencji może doprowadzić do wycofania produktu z rynku i narażenia producenta na konsekwencje administracyjne i karne.

Na szkoleniu zostaną omówione szczegółowo zagadnienia pozostałości pestycydów w aspekcie bezpieczeństwa żywności, dotyczące obowiązującej terminologii, pestycydów w ochronie roślin, rozporządzenia nr 396/2005, pestycydowej bazy danych oraz praktycznych aspektów interpretacji wyników badania pozostałości pestycydów w żywności. Oddzielna część szkolenia będzie poświęcona ocena ryzyka w bezpieczeństwie żywności. Zostaną zaprezentowane poszczególne etapy oceny ryzyka, metodyka wyznaczania toksykologicznych wartości odniesienia oraz szacowanie narażenia ostrego i przewlekłego. Dopełnieniem poprzedniej części będzie skoncentrowanie się na analizie ryzyka w zakresie pozostałości pestycydów. Słuchacze na praktycznych przykładach będą mogli się m.in. zapoznać z porównywaniem wyników analizy chemicznej oraz oceny ryzyka, a także z szeregiem istotnych zagadnień w tym zakresie (np. równanie IESTI, model EFSA PRIMo). Szkolenie jest przeznaczone dla producentów żywności i laboratoriów analizy żywności.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe i certyfikaty poświadczające uczestnictwo. Będzie także dostępny obiad oraz poczęstunek słodki wraz z kawą, herbatą i napojami zimnymi.

Celem zapisania na szkolenie prosimy kliknąć przycisk "Zapisz się" i wypełnić formularz.


WYKŁADOWCA/TRENER:

DR HAB. PAWEŁ STRUCIŃSKI, PROF. NIZP-PZH

Toksykolog, absolwent Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie, dr n. med. w zakresie biologii medycznej, dr hab. nauk o zdrowiu. Od ponad 29 lat pracuje w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie, gdzie aktualnie pełni obowiązki kierownika Zakładu Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego.

Jego działalność naukowa koncentruje się przede wszystkim w obszarze toksykologii środowiskowej, toksykologii regulacyjnej i bezpieczeństwa żywności. Jest ekspertem z zakresu biomonitoringu i oceny ryzyka związanego z narażeniem na pozostałości pestycydów i trwałe zanieczyszczenia organiczne. Od wielu lat opracowuje oceny ryzyka dla konsumentów dla potrzeb Krajowego Punktu Kontaktowego RASFF w przypadku przekroczeń wartości NDP stwierdzanych w urzędowej kontroli żywności. Jako ekspert z zakresu pozostałości pestycydów uczestniczy w inicjowanych przez EFSA przeglądach wartości NDP zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005, a także uczestniczy w krajowym systemie rejestracji środków ochrony roślin i unijnym procesie zatwierdzania substancji czynnych. Reprezentuje Polskę w EFSA Pesticide Steering Network, EFSA Emerging Risk Exchange Network oraz Komitecie Ekspertów KE ds. Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych w Żywności. Jest autorem i współautorem około 100 artykułów i rozdziałów w monografiach naukowych dotyczących tematyki pestycydów i trwałych zanieczyszczeń organicznych, biomonitoringu, szacowania narażenia i oceny ryzyka. Prowadzi działalność edukacyjną i popularyzacyjną naukę, w tym jako wykładowca na wielu konferencjach naukowych, posiedzeniach naukowych Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, kursach podnoszących kwalifikacje dla pracowników Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa czy kursach w ramach studiów podyplomowych (CMKP, IŻŻ).

Czas: 1 dzień

TRENER:
dr hab. Paweł Struciński

Harmonogram Szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA 10.00 - 16:00

L.p.

Temat Prelekcji

1. Pozostałości pestycydów w aspekcie bezpieczeństwa żywności:
 • Podstawowe definicje, informacje ogólne
 • Pestycydy w ochronie roślin. Ocena bezpieczeństwa stosowania pestycydów na etapie ich rejestracji a bezpieczeństwo żywności zawierającej pozostałości pestycydów
 • Omówienie Rozporządzenia (WE) nr 396/2005
 • Pestycydowa baza danych UE
 • Interpretacja wyników badania pozostałości pestycydów (definicja pozostałości dla celów monitoringu i urzędowej kontroli, odniesienie wyniku do wartości NDP, współczynniki przetworzenia)
 • Pozostałości pestycydów w żywności – skala zjawiska – wyniki monitoringu UE
2. Ocena ryzyka w bezpieczeństwie żywności:
 • Ocena ryzyka jako element analizy ryzyka
 • Omówienie podstawowych pojęć: ryzyko, zagrożenie i narażenie oraz wyjaśnienie związku między nimi
 • Etapy oceny ryzyka: identyfikacja zagrożenia, charakterystyka zagrożenia, szacowanie narażenia, charakterystyka ryzyka
 • Metodyka wyznaczania toksykologicznych wartości odniesienia (efekt krytyczny, NOAEL/LOAEL, dawka wyznaczająca, współczynnik niepewności, ADI, TDI, ARfD)
 • Szacowanie narażenia ostrego (krótkoterminowego) i przewlekłego (długoterminowego). Modele deterministyczny i probabilistyczny.
3. Ocena ryzyka w przypadku pozostałości pestycydów w żywności:
 • Wynik analizy chemicznej vs. wynik oceny ryzyka
 • Równanie IESTI, pojęcie „dużej porcji”, współczynnik zmienności, definicje pozostałości dla celów oceny ryzyka, model EFSA PRIMo
 • Przykłady