PL EN RU    E-KANCELARIA ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Regulamin strony internetowej www.food-law.pl

ustalony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r, Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 1. Centrum Prawa Żywnościowego A.Szymecka-Wesołowska D. Szostek sp. j. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000436456 ustala niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") korzystania z usług za pośrednictwem Serwisu (dalej „Usługa", łącznie „Usługi").
 2. Administratorem Usług jest Centrum Prawa Żywnościowego A. Szymecka-Wesołowska D. Szostek sp. j. zwana dalej „Centrum".
 3. Użytkownikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta Usług lub Usługi w rozumieniu pkt. 4 niniejszego Regulaminu.
 4. Zamówienie Usług lub skorzystanie z Usługi już zamówionej następuje poprzez rejestrację na stronie internetowej www.food-law.pl. Strona zawiera trzy rodzaje formularzy rejestracyjnych, które prowadzą do rejestracji lub uzyskania dostępu do trzech rodzajów usług:
  1. Newsletter - (usługa bezpłatna).
  2. Biuletyn zmian w prawie żywnościowym (dalej: „Biuletyn") - (usługa odpłatna).
  3. E-kancelaria - (usługa dla stałych klientów).
 5. Zamówienie Usługi jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dla celów świadczenia Usługi w zakresie wskazanym w Regulaminie, w tym dla celów marketingowych.
 6. W ramach świadczenia usługi Newsletter na podany przez Użytkownika adres e-mail będą wysyłane wiadomości zawierające w szczególności informacje i materiały dotyczące Centrum, w tym jej działalności, organizowanych wydarzeń oraz świadczonych usług w tym informacje i materiały dotyczące działalności podmiotów współpracujących z Centrum, organizowanych przez te podmioty wydarzeń i świadczonych przez te podmioty usług. Wysyłane wiadomości mogą zawierać w szczególności informacje i materiały marketingowe, w tym oferty handlowe.
 7. Usługi Biuletynu i E-kancelarii będą świadczone zgodnie z umowami łączącymi Użytkownika z Centrum.
 8. Korzystanie z usługi Newsletter jest bezpłatne.
 9. Korzystanie z usługi Biuletyn jest odpłatne zgodnie z warunkami oferty przesłanymi Użytkownikowi po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
 10. Korzystanie z usługi „E-kancelaria" jest dostępne tylko dla stałych klientów Centrum, na podstawie umowy na stałą obsługę prawną.
 11. Korzystanie z Usług jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej, którego adres podano przy rejestracji lub w umowie łączącej Użytkownika (Newsletter) i Centrum (Biuletyn, E-Kancelaria).
 12. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Centrum danych osobowych Użytkownika na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 j.t.).
 13. Centrum oświadcza, że dołoży starań by odpowiadać na zapytania wysłane za pomocą formularza kontaktu w ciągu 72 godzin od przesłania zapytania. Centrum zastrzega sobie jednak prawo nieudzielenia odpowiedzi bez podania przyczyn.
 14. Centrum oświadcza, iż w ramach Usług nie będzie dostarczała treści o charakterze bezprawnym.
 15. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie od Centrum informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 16. Rezygnacja z usługi Newsletter może nastąpić poprzez skorzystanie z odpowiedniego odnośnika zamieszczonego w wiadomościach przesyłanych w ramach świadczenia Usługi. Centrum zaprzestanie świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika w ciągu 7 dni od rezygnacji przez Użytkownika z Usługi.
 17. Rezygnacja z usługi Biuletyn i E-Kancelaria regulowana jest w umowach Centrum z Użytkownikiem.
 18. Centrum zastrzega sobie prawo do ustalania częstotliwości i terminów realizacji usługi Newsletter.
 19. Centrum zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter w każdym czasie.
 20. Centrum zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika usługi Newsletter w każdym czasie.
 21. Centrum oświadcza, iż dane osobowe przesyłane przez Usługobiorcę drogą elektroniczną są zabezpieczone przed ich pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione niepowtarzalnym hasłem dostępu, znanym tylko administratorowi Serwisu.
 22. Centrum zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w świadczeniu Usług oraz funkcjonowaniu serwera Usług oraz strony internetowej www.food-law.pl, jeśli zajdzie konieczność naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania.
 23. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z treści wiadomości przesyłanych w ramach Usługi w żaden inny sposób, jak tylko poprzez zapoznanie się z ich treścią.
 24. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji przekazywanych w ramach Usług.
 25. Centrum nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie było nieumyślne. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za korzyści utracone przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Usług.
 26. Centrum zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w chwili ich opublikowania na Serwisie.
 27. Wszelka korespondencja związana ze świadczeniem Usług Użytkownikowi będzie przez Centrum kierowana na adres podany przez Użytkownika przy rejestracji. Wszelką korespondencję związaną ze świadczeniem Usługi Użytkownik powinien kierować na adres biuro@food-law.pl.
 28. Właściwym dla rozstrzygania sporów związanych ze świadczeniem Usługi będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Centrum.