PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Odpowiedzialność producenta / dystrybutora / importera

Producenci, dystrybutorzy oraz importerzy sektora żywnościowego zobowiązani są do przestrzegania wielu wymogów nakładanych zarówno przez przepisy prawa unijnego, jak i krajowego. Ponoszą oni pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności, którą produkują, transportują, przechowują i sprzedają. Jeżeli wymogi te nie są spełnione, produkt może być uznany np. za środek spożywczy zafałszowany lub szkodliwy dla zdrowia lub życia człowieka.

Istotnym zagadnieniem w kontekście odpowiedzialności jest urzędowa kontrola żywności (zob. więcej). Każdy producent musi liczyć się z tym, że jego działalność zostanie poddana wnikliwej kontroli. Warto wskazać, że kontrolę w zakresie żywności - zgodnie z art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 882/2004 - można przeprowadzić ad hoc, bez wcześniejszego powiadomienia przedsiębiorcy. W związku z tym każdy podmiot działający na rynku spożywczym powinien być w każdym momencie przygotowany na wykazanie pełnej zgodności prowadzonej działalności z prawem żywnościowym.

W przypadku stwierdzenia niezgodności, organy administracji publicznej mogą nałożyć na podmiot kontrolowany często bardzo dotkliwe sankcje. Mogą to być zarówno kary pieniężne (np. nawet do 10 % przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary), jak i określone zakazy lub nakazy (np. zakaz wprowadzania żywności do obrotu, nakaz zniszczenia produktu na koszt jego posiadacza). Osoby odpowiedzialne mogą zostać pociągnięte także do odpowiedzialności karnej. W przypadku zaś szkody, z pozwem o odszkodowanie mogą wystąpić także sami konsumenci (odpowiedzialność cywilna).


Strona główna Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne