PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Współpraca z wydawnictwem

  • Rosnąca baza komentarzy prawnych
  • Dostęp do profesjonalnej wiedzy po zalogowaniu w LEX
wolters LEX LEX

NAJNOWSZY ARTYKUŁ / KOMENTARZ

Odstępstwa od zasad produkcji ekologicznej

autor: Ostasiewicz Anna

Komentarz stanowi omówienie przewidzianych prawem odstępstw od zasad produkcji ekologicznej, opisuje przypadki, w których można ubiegać się o udzielenie zgody na zastosowanie odstępstw oraz wskazuje organy odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków w sprawie odstępstw.

Wstęp

Przepisy prawa z zakresu rolnictwa ekologicznego przewidują możliwość elastycznego podejścia do zasad produkcji i gospodarowania w celu umożliwienia dostosowania norm i wymogów ekologicznych do lokalnych warunków klimatycznych lub geograficznych, praktyk gospodarskich czy też stopnia rozwoju. W związku z tym, w rolnictwie ekologicznym dozwolone jest stosowanie odstępstw od niektórych zasad obligatoryjnych. Zważywszy jednak na duże znaczenie kwestii utrzymania zaufania konsumentów do produktów rolnictwa ekologicznego, wyjątki od wymogów mających zastosowanie w produkcji ekologicznej powinny ograniczać się wyłącznie do takich przypadków, w których zastosowanie odstępstw od zasad produkcji zostanie uznane za uzasadnione (pkt 21 i 22 preambuły do rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z 28.06.2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 – dalej rozporządzenia 834/2007). Przypadki, w których dopuszczone jest zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej, opisane są szczegółowo w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z 5.09.2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli – dalej rozporządzeniu 889/2008. Natomiast w ustawie z 25.06.2009 r. o rolnictwie ekologicznym – dalej ustawie o rolnictwie ekologicznym, określone są organy odpowiedzialne za wydawanie pozwoleń bądź nie na korzystanie z poszczególnych odstępstw.

1.Warunki udzielenia odstępstw i organy rozpatrujące wnioski o odstępstwa

Zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia 834/2007, odstępstwa od zasad rolnictwa ekologicznego są ograniczane do minimum i w stosownych przypadkach są ograniczone w czasie. Przewiduje się je tylko w następujących sytuacjach, gdy są niezbędne:

  • do tego, by produkcja ekologiczna została rozpoczęta lub utrzymana w gospodarstwach, które maja trudności związane z klimatem lub położeniem geograficznym lub problemy strukturalne;
  • do zapewnienia dostępu do paszy, nasion, roślinnego materiału rozmnożeniowego, żywych zwierząt i innych środków, niedostępnych na rynku z produkcji ekologicznej;
  • do zapewnienia dostępu do składników pochodzenia rolniczego, które nie są dostępne na rynku w formie produktów ekologicznych;
  • do rozwiązania szczególnych problemów związanych z zarządzaniem ekologiczną produkcja zwierzęcą;
  • do produkcji ekologicznych produktów żywnościowych, w odniesieniu do stosowania w przetwórstwie szczególnych produktów i substancji;
  • jeżeli, w przypadku okoliczności katastroficznych, niezbędne są tymczasowe środki w celu utrzymania lub ponownego rozpoczęcia produkcji ekologicznej;
  • jeżeli stosowanie dodatków do żywności lub dodatków paszowych jest konieczne a substancje takie nie są dostępne na rynku w postaci innej niż wytwarzana przy użyciu GMO;
  • jeżeli stosowanie dodatków do żywności lub dodatków paszowych jest wymagane na mocy prawa wspólnotowego lub krajowego.

Przepisy wspólnotowe dotyczące rolnictwa ekologicznego wskazują na konkretne sytuacje, w których istnieje możliwość odstąpienia od zasad rolnictwa ekologicznego, natomiast krajowa ustawa o rolnictwie ekologicznym określa organy właściwe do wydawania zgody na stosowanie odstępstw w Polsce. Zgodnie z art. 11 ustawy o rolnictwie ekologicznym organem właściwym w sprawach wydawania pozwoleń na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej jest wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (IJHARS), właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez podmiot wnioskujący o odstępstwo. Wojewódzki inspektor JHARS może również w drodze decyzji odmówić wydania, zmienić lub cofnąć pozwolenie, jeżeli w wyniku prowadzonych czynności stwierdzi, że nie zostały spełnione przesłanki do zastosowania odstępstw. W przypadku niektórych odstępstw decyzje o wydaniu pozwolenia podejmuje Główny Inspektor JHARS. Ponadto, w ust. 4 powyższego artykułu ustawodawca wskazał na konieczność opiniowania wniosków producentów ubiegających się o udzielenie zgody na zastosowanie odstępstw, przez jednostki certyfikujące sprawujące kontrolę nad producentami ekologicznymi. Producent, w celu ubiegania się o zastosowanie odstępstwa od zasad produkcji ekologicznej, w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o rolnictwie ekologicznym, składa wniosek do wojewódzkiego inspektora JHARS, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Formularze wniosków o udzielenie zgody na odstępstwo dostępne są na stronie internetowej administrowanej przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych, tj.: www.ijhars.gov.pl → rolnictwo ekologiczne → odstępstwa. Wniosek po wypełnieniu jest opiniowany przez jednostkę certyfikującą, pod kontrolą której znajduje się producent ekologiczny, odnośnie spełnienia przesłanek do zastosowania wnioskowanego odstępstwa.

...

lex Pełna treść artykułu jest dostępna
po zalogowaniu w systemie:
czytaj całość

WSZYSTKIE ARTYKUŁY KOMENTARZE

Napoje energetyzujące - nowe regulacje, nowe obostrzenia
autor: Szymecka-Wesołowska Agnieszka

Publikacje Centrum Prawa Żywnościowego

Znakowanie, prezentacja, reklama żywności

Pierwszy w Polsce praktyczny komentarz do przepisów o znakowaniu i reklamie żywności, opracowany przez zespół CPŻ. Pozycja obowiązkowa dla każdej firmy zajmującej się produkcją i dystrybucją żywności.

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w oznakowaniu, prezentacji i reklamie żywności. Komentarz. Red. nauk. dr A. Szymecka-Wesołowska i współautorstwa m.in. D. Szostka - wspólników Centrum Prawa Żywnościowego.

Bezpieczeństwo żywności i żwywienia

Komentarz do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia pod redakcją naukową dr Agnieszki Szymeckiej-Wesołowskiej i współautorstwa m.in. Daniela Szostka - wspólników Centrum Prawa Żywnościowego.