PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Współpraca z wydawnictwem

  • Rosnąca baza komentarzy prawnych
  • Dostęp do profesjonalnej wiedzy po zalogowaniu w LEX
wolters LEX LEX

NAJNOWSZY ARTYKUŁ / KOMENTARZ

Zasady importu produktów rolnictwa ekologicznego – aspekty praktyczne i prawne

autor: Ostasiewicz Anna

Komentarz stanowi omówienie podstawowych zasad dotyczących importu produktów rolnictwa ekologicznego z państw trzecich oraz wykaz obowiązków, jakie powinien spełnić podmiot zamierzający sprowadzać takie produkty spoza UE. W związku z nowelizacją przepisów prawa w tym zakresie i wdrożeniem elektronicznego systemu informatycznego TRACES, niektóre kwestie związane z przywozem produktów ekologicznych ulegną zmianie. Przejście na nowy system i dostosowanie procedur do wymagań określonych przez Komisję UE w rozporządzeniu nr 2016/1842 ma rozpocząć się od kwietnia 2017 r., dlatego już teraz warto zapoznać się krótkim instruktażem na temat importu produktów ekologicznych z krajów trzecich do UE.

Wstęp

Zasady importu produktów ekologicznych zostały określone w trzech najważniejszych przepisach unijnych dotyczących rolnictwa ekologicznego: rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych – dalej jako rozporządzenie nr 834/2007, rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli – dalej jako rozporządzenie nr 889/2008 oraz rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich – dalej jako rozporządzenie nr 1235/2008. Krajowym aktem prawnym dotyczącym rolnictwa ekologicznego, m.in. delegującym Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zadania związane z dopuszczaniem do obrotu w UE przesyłki produktów ekologicznych, jest ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym – dalej jako u.r.e. Nowym aktem prawnym zmieniającym niektóre wspomniane wcześniej przepisy wspólnotowe w zakresie importu produktów ekologicznych, który zacznie obowiązywać od kwietnia 2017 r., jest rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2016/1842 z dnia 14 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do elektronicznych świadectw kontroli dotyczących przywożonych produktów ekologicznych i niektórych innych elementów oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 889/2008 w odniesieniu do wymogów dotyczących konserwowanych lub przetworzonych produktów ekologicznych i przekazywania informacji – dalej jako rozporządzenie nr 2016/1842. Spora ilość przepisów regulujących kwestie związane z importem produktów rolnictwa ekologicznego oraz nowe zasady wynikające z wdrożenia elektronicznego systemu internetowego TRACES mogą wydawać się nieco skomplikowane z punktu widzenia podmiotu zainteresowanego przywozem produktów ekologicznych do UE. Niniejszy komentarz ma zatem na celu zestawienie tych zasad oraz określenie obowiązków związanych z importem produktów rolnictwa ekologicznego i dopuszczeniem ich do obrotu we Wspólnocie, w sposób uporządkowany, instruktażowy.

1.Podstawowe zasady

Produkty uzyskane metodami ekologicznymi w państwach trzecich – nienależących do Unii Europejskiej i niebędących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) – które importowane są na terytorium Wspólnoty UE i mają być oznakowane z odniesieniami do ekologicznej metody produkcji, muszą spełniać wymagania co do metod produkcji i zasad kontroli, uznanych za równoważne do tych, które obowiązują w państwach Unii Europejskiej. Zasady te muszą być przestrzegane na każdym etapie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu.

Wykaz krajów trzecich, w których obowiązujące zasady produkcji i system kontroli zostały uznane przez KE za równoważne do zasad stosowanych w UE, stanowi załącznik III do rozporządzenia Komisji nr 1235/2008. Obecnie na liście krajów trzecich wymienionych w załączniku III wspomnianego rozporządzenia znajduje się 12 państw: Argentyna, Australia, Kanada, Kostaryka, Indie, Izrael, Japonia, Szwajcaria, Tunezja, Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia i Republika Korei. Wykaz ten zawiera informacje dotyczące każdego kraju trzeciego niezbędne w celu umożliwienia sprawdzenia, czy produkty wprowadzane na rynek wspólnotowy podlegały systemowi kontroli uznanego kraju trzeciego (art. 7 rozporządzenia nr 1235/2008). Są to następujące informacje: kategorie produktów i ich pochodzenie, które można importować jako produkty ekologiczne, odniesienie do norm produkcyjnych stosowanych w kraju trzecim, właściwy organ kraju trzeciego odpowiedzialny za system kontroli wraz z jego danymi adresowymi, adresami poczty elektronicznej i strony internetowej, nazwy i adresy stron internetowych organów kontrolnych lub jednostek certyfikujących uznanych przez właściwy organ (w kraju trzecim) do prowadzenia kontroli, nazwy, adresy stron internetowych i numery kodów organów lub jednostek odpowiedzialnych w danym kraju trzecim za wydawanie świadectw w zakresie przywozu towarów do UE oraz termin ważności wpisu każdego państwa trzeciego do wykazu.

W przypadku Stanów Zjednoczonych Ameryki producenci mogą importować produkty rolnictwa ekologicznego tj.: nieprzetworzone produkty rolne, żywe zwierzęta lub nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego, przetworzone produkty rolne przeznaczone do spożycia oraz na paszę, wegetatywny materiał rozmnożeniowy i nasiona uprawne, a także wino. Na teren UE nie mogą być jednak wprowadzone produkty pochodzące z USA, w produkcji których stosowano antybiotyki (streptomycyny i tetracykliny) stosowane w uprawie jabłek i gruszek w celu ochrony przed zarazą ogniową (od kwietnia 2017 r. ograniczenie to przestaje obowiązywać). Obecność USA w wykazie krajów trzecich w załączniku III do rozporządzenia nr 1235/2008 oznacza, że produkty wprowadzane na rynek państw członkowskich, podlegały amerykańskiemu systemowi kontroli w rolnictwie ekologicznym (National Organic Program – NOP), dającemu równoważne gwarancje z unijnymi zasadami produkcji ekologicznej.

Możliwy jest również import produktów ekologicznych wytworzonych w krajach trzecich niewymienionych na liście KE stanowiącej załącznik III do rozporządzenia nr 1235/2008. W tym celu KE opublikowała wykaz jednostek certyfikujących i organów kontroli do celów równoważności, który stanowi załącznik IV do rozporządzenia nr 1235/2008. Jednostki certyfikujące i organy kontroli wymienione w tym wykazie zostały uznane przez Komisję UE do przeprowadzania kontroli w poszczególnych krajach trzecich, w zakresie określonej kategorii produktów, na równoważność z rozporządzeniem nr 834/2007 (art. 10 rozporządzenia nr 1235/2008). Produkty te muszą być objęte certyfikatem oraz świadectwem kontroli – dokumentami wydanymi przez wymienioną w wykazie jednostkę certyfikującą lub organ kontroli uznany przez Komisję UE do przeprowadzania kontroli w danym państwie trzecim, w zakresie określonej kategorii produktów. Jednostka lub organ wystawiający świadectwo kontroli potwierdza oświadczenie w polu 15, że przeprowadziła kontrolę przesyłki oraz, że produkty zostały wytworzone zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej. Jednocześnie nadawany jest numer seryjny wystawionemu świadectwu. W związku z wejściem w życie rozporządzenia nr 2016/1842 od 17 kwietnia 2017 r. świadectwa kontroli będą wystawiane przez jednostkę certyfikującą lub organ kontroli w kraju trzecim w wersji elektronicznej, za pośrednictwem systemu TRACES. Na certyfikacie oraz w oznakowaniu importowanych produktów rolnictwa ekologicznego powinien znajdować się numer kodowy jednostki certyfikującej, przeprowadzającej kontrolę w danym państwie trzecim, odpowiadający numerowi z wykazu stanowiącego załącznik IV do rozporządzenia nr 1235/2008.

Import produktów rolnictwa ekologicznego wytworzonych w krajach spoza UE, ale należących do EOG (Norwegia, Islandia oraz Liechtenstein), nie wymaga przedstawiania świadectw kontroli. Podobnie jest w przypadku produktów przywożonych ze Szwajcarii, z uwagi na podpisanie umowy między Wspólnotą Europejską a Szwajcarią w sprawie handlu produktami rolnymi.

Na etykiecie importowanego produktu ekologicznego powinien być zamieszczony numer identyfikacyjny jednostki kontrolującej podmiot, który wykonał ostatnie czynności w zakresie produkcji lub przygotowania w kraju trzecim. Jest to istotne ze względu na zapewnienie możliwości prześledzenia pochodzenia takiego produktu. Możliwość zidentyfikowania, na podstawie oznakowania produktu, jednostki kontrolującej ostatnie czynności w zakresie produkcji lub przygotowania w dużej mierze ułatwia wyjaśnianie ewentualnych niezgodności.

...

lex Pełna treść artykułu jest dostępna
po zalogowaniu w systemie:
czytaj całość

WSZYSTKIE ARTYKUŁY KOMENTARZE

Napoje energetyzujące - nowe regulacje, nowe obostrzenia
autor: Szymecka-Wesołowska Agnieszka

Publikacje Centrum Prawa Żywnościowego

Znakowanie, prezentacja, reklama żywności

Pierwszy w Polsce praktyczny komentarz do przepisów o znakowaniu i reklamie żywności, opracowany przez zespół CPŻ. Pozycja obowiązkowa dla każdej firmy zajmującej się produkcją i dystrybucją żywności.

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w oznakowaniu, prezentacji i reklamie żywności. Komentarz. Red. nauk. dr A. Szymecka-Wesołowska i współautorstwa m.in. D. Szostka - wspólników Centrum Prawa Żywnościowego.

Bezpieczeństwo żywności i żwywienia

Komentarz do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia pod redakcją naukową dr Agnieszki Szymeckiej-Wesołowskiej i współautorstwa m.in. Daniela Szostka - wspólników Centrum Prawa Żywnościowego.