PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Współpraca z wydawnictwem

  • Rosnąca baza komentarzy prawnych
  • Dostęp do profesjonalnej wiedzy po zalogowaniu w LEX
wolters LEX LEX

NAJNOWSZY ARTYKUŁ / KOMENTARZ

Zmiany w zakresie importu produktów ekologicznych - system TRACES

autor: Ostasiewicz Anna

Komentarz omawia kwestię nowelizacji przepisów prawa w zakresie wdrożenia elektronicznego systemu dotyczącego produktów ekologicznych importowanych z państw trzecich, który stanowi moduł włączony do zintegrowanego skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego TRACES. System ten ma obowiązywać od kwietnia 2017 r. i służyć m.in. do wystawiania i zatwierdzania elektronicznych świadectw kontroli. Dostęp do niego, pod nadzorem Komisji UE, będą mieli producenci ekologiczni, jednostki certyfikujące oraz właściwe organy państw członkowskich.

Wstęp

Produkty uzyskane metodami ekologicznymi w kraju trzecim – nienależącym do Unii Europejskiej i niebędącym członkiem Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) – mogą być wprowadzone na rynek UE jako ekologiczne, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań i zasad kontroli, uznanych za równoważne do tych, które obowiązują na terytorium UE. Bezwzględnie zasady te muszą być przestrzegane na każdym etapie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu. Szczegółowe wymagania dotyczące przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich reguluje rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich – dalej jako rozporządzenie nr 1235/2008. Dotychczas, dopuszczenie do obrotu przesyłki produktów rolnictwa ekologicznego importowanych z państw trzecich uzależnione było od przedłożenia oryginału świadectwa kontroli właściwemu organowi państwa członkowskiego oraz sprawdzenia przesyłki przez odpowiedni organ państwa członkowskiego i potwierdzenia świadectwa kontroli (art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 1235/2008). Świadectwo kontroli to dokument wystawiony w formie papierowej przez jednostkę certyfikującą lub organ kontroli, uznane przez Komisję Europejską do wydawania świadectw kontroli w zakresie określonej kategorii produktów w danym kraju trzecim. Jednakże, pomimo opisanych w przepisach zasad dotyczących przywozu produktów ekologicznych, w poszczególnych państwach członkowskich istniały różne praktyki w odniesieniu do sprawdzania przesyłek produktów rolnictwa ekologicznego przed ich dopuszczeniem do obrotu w UE. Produkty rolnictwa ekologicznego, importowane z państw trzecich były także różnie klasyfikowane przez kraje członkowskie. Wejście w życie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2016/1842 z dnia 14 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do elektronicznych świadectw kontroli dotyczących przywożonych produktów ekologicznych i niektórych innych elementów oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 889/2008 w odniesieniu do wymogów dotyczących konserwowanych lub przetworzonych produktów ekologicznych i przekazywania informacji – dalej jako rozporządzenie nr 2016/1842, ma zapewnić ujednolicenie procedur importu żywności ekologicznej we wszystkich państwach członkowskich. Nowe przepisy, które zaczną obowiązywać od 19 kwietnia 2017 r. umożliwią wydawanie i zatwierdzanie elektronicznych świadectw kontroli za pośrednictwem zintegrowanego systemu TRACES. Głównym założeniem opracowanego przez Komisję systemu informatycznego jest usprawnienie i wzmocnienie kontroli importowanych produktów ekologicznych oraz udoskonalenie procesu powiadamiania o nieprawidłowościach stwierdzanych podczas kontroli granicznych.

1.Geneza i właściwości systemu TRACES

Na mocy decyzji Komisji 2003/623/WE z dnia 19 sierpnia 2003 r. dotyczącej opracowania zintegrowanego i skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego utworzono system TRACES (TRAde Control and Expert System). System ten powstał w wyniku integracji istniejącego już wcześniej systemu łączącego władze weterynaryjne – Animo (utworzonego na podstawie decyzji Komisji 91/398/EWG z dnia 19 lipca 1991 r.) oraz bazy danych obejmującej wspólnotowe wymagania dotyczące przywozu – Shift (opracowanej na podstawie decyzji Komisji 92/563/EWG z dnia 19 listopada 1992 r.). Celem połączenia obu projektów miało być udoskonalenie systemu monitorowania przemieszczania żywych zwierząt w UE, a przez to zapobieganie chorobom zwierząt i zwalczanie chorób w przypadku pojawienia się na terytorium Wspólnoty Europejskiej.

System TRACES prowadzony jest przez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Komisji Europejskiej. Służy on do wystawiania świadectw weterynaryjnych dla żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego w handlu wewnątrzunijnym, wystawiania dokumentów CVED dla wwożonych na terytorium państw członkowskich UE zwierząt i produktów zwierzęcych z państw trzecich oraz prowadzenia nadzoru weterynaryjnego. Ogólnie jest to system kontroli, powiadamiania, wystawiania świadectw i monitorowania importu, tranzytu, eksportu i handlu w zakresie żywych zwierząt oraz produktów zwierzęcych. Na mocy decyzji Komisji 2004/292/WE system ten obowiązuje w pełni od 1 stycznia 2006 r. Od tego czasu wszystkie państwa członkowskie UE, za pośrednictwem organów władzy weterynaryjnej jako tzw. jednostek systemu TRACES przekazują informacje dotyczące obrotu zwierzętami i produktami odzwierzęcymi. Podmioty gospodarcze oraz właściwe organy na całym świecie mogą używać tej internetowej sieci w celu śledzenia przemieszczeń zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego.

...

lex Pełna treść artykułu jest dostępna
po zalogowaniu w systemie:
czytaj całość

WSZYSTKIE ARTYKUŁY KOMENTARZE

Napoje energetyzujące - nowe regulacje, nowe obostrzenia
autor: Szymecka-Wesołowska Agnieszka

Publikacje Centrum Prawa Żywnościowego

Znakowanie, prezentacja, reklama żywności

Pierwszy w Polsce praktyczny komentarz do przepisów o znakowaniu i reklamie żywności, opracowany przez zespół CPŻ. Pozycja obowiązkowa dla każdej firmy zajmującej się produkcją i dystrybucją żywności.

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w oznakowaniu, prezentacji i reklamie żywności. Komentarz. Red. nauk. dr A. Szymecka-Wesołowska i współautorstwa m.in. D. Szostka - wspólników Centrum Prawa Żywnościowego.

Bezpieczeństwo żywności i żwywienia

Komentarz do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia pod redakcją naukową dr Agnieszki Szymeckiej-Wesołowskiej i współautorstwa m.in. Daniela Szostka - wspólników Centrum Prawa Żywnościowego.