PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Współpraca z wydawnictwem

  • Rosnąca baza komentarzy prawnych
  • Dostęp do profesjonalnej wiedzy po zalogowaniu w LEX
wolters LEX LEX

NAJNOWSZY ARTYKUŁ / KOMENTARZ

Zakaz przypisywania żywności właściwości leczniczych a stosowanie dozwolonych oświadczeń zdrowotnych - aspekty praktyczne

autor: Szczypkowska Paulina

Niniejszy komentarz omawia kwestię praktycznego rozróżnienia pomiędzy niedozwolonym przypisywaniem żywności właściwości zapobiegania lub leczenia chorób, a prawnie dopuszczalnymi oświadczeniami zdrowotnymi.

1.Wstęp

Zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25.10.2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności - dalej rozporządzenia 1169/2011, z zastrzeżeniem odstępstw przewidzianych w prawie Unii mającym zastosowanie do naturalnych wód mineralnych i żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego informacje na temat żywności nie mogą przypisywać jakiemukolwiek środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia chorób ludzi bądź też odwoływać się do takich właściwości. Z drugiej zaś strony przepisy prawa żywnościowego dopuszczają możliwość znakowania środków spożywczych oświadczeniami zdrowotnymi, w tym oświadczeniami o zmniejszaniu ryzyka choroby. W praktyce określenie granicy pomiędzy niedopuszczalnym przypisywaniem środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania lub leczenia chorób a dozwolonym informowaniem o pozytywnym wpływie danego produktu na zdrowie, przysparza podmiotom działającym na rynku spożywczym istotnych trudności. Celem niniejszego komentarza jest praktyczne omówienie podstawowych różnic pomiędzy tymi zagadnieniami.

2.Wpływ na zdrowie a leczenie chorób

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że przypisywanie bądź sugerowanie w oznakowaniu środków spożywczych, że posiadają one lecznicze właściwości, nie jest tożsame ze stosowaniem w etykietowaniu odniesień dotyczących zdrowia, które mogą być używane, pod warunkiem spełnienia ściśle określonych wymogów. Odniesienia takie nazywane w prawie żywnościowym „oświadczeniami zdrowotnymi” uregulowane zostały w rozporządzeniu (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20.12.2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności – dalej rozporządzeniu 1924/2006. W myśl art. 2 ust. 2 pkt 5 tego aktu prawnego, oświadczeniem zdrowotnym jest każde oświadczenie 1 , które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że istnieje związek pomiędzy kategorią żywności, daną żywnością lub jednym z jej składników, a zdrowiem. Oświadczenia zdrowotne mogą być stosowane, o ile są zgodne z ogólnymi wymogami określonymi w rozporządzeniu 1924/2006 oraz, co do zasady, o ile zostało udzielone w odniesieniu do nich zezwolenie Komisji i figurują w unijnym wykazie dozwolonych oświadczeń zdrowotnych.

Czym innym są natomiast informacje wskazujące na lecznicze lub profilaktyczne właściwości środka spożywczego, których stosowanie (z zastrzeżeniem odstępstw dotyczących naturalnych wód mineralnych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego), wedle art. 7 ust. 3 rozporządzenia 1169/2011 jest niedopuszczalne. Określony w tym przepisie zakaz odnosi się zarówno do bezpośredniego przypisywania danej żywności właściwości leczniczych (np. „sok z granatów zwalcza skutecznie choroby serca i układu krążenia, obniża ciśnienie krwi (...), spowalnia postęp demencji wywołanej chorobą Alzheimera” (vide: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 8.01.2015 r., VII SA/Wa 1370/14), jak również odniesień pośrednich. Należy jednak mieć na uwadze, że nie sposób z góry określić, jakie zapisy uznawane będą za sugerujące lecznicze właściwości produktu, bowiem ocena informacji na temat żywności winna być dokonywana indywidualniew zależności od specyfiki konkretnego produktu i jego oznakowania.

...

lex Pełna treść artykułu jest dostępna
po zalogowaniu w systemie:
czytaj całość

WSZYSTKIE ARTYKUŁY KOMENTARZE

Napoje energetyzujące - nowe regulacje, nowe obostrzenia
autor: Szymecka-Wesołowska Agnieszka

Publikacje Centrum Prawa Żywnościowego

Znakowanie, prezentacja, reklama żywności

Pierwszy w Polsce praktyczny komentarz do przepisów o znakowaniu i reklamie żywności, opracowany przez zespół CPŻ. Pozycja obowiązkowa dla każdej firmy zajmującej się produkcją i dystrybucją żywności.

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w oznakowaniu, prezentacji i reklamie żywności. Komentarz. Red. nauk. dr A. Szymecka-Wesołowska i współautorstwa m.in. D. Szostka - wspólników Centrum Prawa Żywnościowego.

Bezpieczeństwo żywności i żwywienia

Komentarz do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia pod redakcją naukową dr Agnieszki Szymeckiej-Wesołowskiej i współautorstwa m.in. Daniela Szostka - wspólników Centrum Prawa Żywnościowego.